Eelteade: 24. jaanuaril avaneb taotlusvoor „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“

Contest period: -
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutus
https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru eesmärk
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused
Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse tulemus
Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:
- ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;
- suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine; 
- ellu on viidud kultuuriüritused (nt balleti-, muusika- ja filmifestivalid, näitused), milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
- ellu on viidud spordiüritused, milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
- toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö;
- välja on antud kultuuri- või sporditegevusi tutvustavad materjalid.

Nõuded taotlejale
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja võib esitada ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27.02.2023 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. 

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 26.03.2019 määrus nr 10 „Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord“.

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected] 

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
659 9029
[email protected]