Taotlusvoor „Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus“

Contest period: -
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutus

EELTEADE avaldatud 17. aprillil 2019.

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on kaasata pereõpet korraldavaid partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisesse selleks, et arendada eesti keelest erineva emakeele ja kultuurilise taustaga noorte eesti keele oskust, luua võimalused igapäevaste kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega, tõsta noorte ühiskondlikku aktiivsust uute ühiskondlike teadmiste kaudu Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse eesti keelest erineva emakeelega noortele eesti keele ja kultuuri õpet eesti peredes.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • paranenud on pereõppes osaleva noore eesti keele oskus;
  • suurenenud on pereõppes osaleva noore eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
  • ellu on viidud eesti kultuuriruumi, sealhulgas maad, ajalugu, kultuuri ja keelt tutvustavad tegevused, milles osaleb eesti emakeele ning eesti keelest erineva emakeele ja erineva kultuuritaustaga noor;
  • loodud on võimalused pereõppes osalevale noorele kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõneleva samaealise noorega.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 15 000 eurot ja maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 24.05.2019 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 03.04.2019 määrus nr 11 "Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord", mis on leitav sellelt lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/105042019007. Määruse seletuskirja saab lugeda siit 

Document

 

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

  • 09.05.2019 kell 12.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6. korrus)
  • 14.05.2019 kell 13.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Narva, Kerese 3, 2. korrus)

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Infopäevale palume registreeruda kirjutades aadressil [email protected].

Additional information:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

659 9069
[email protected]