25.02.2019 kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja taotlusvooru „Väliseesti kultuuriseltside toetamine“.

Toetuse andmise eesmärk on aidata välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevuse kaudu kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja arengule, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades, Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega, eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele, kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil, väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel, nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet, teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamine ja trükkimine.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 „Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“ ning selle seletuskiri.

Taotlusvooruga toetatakse „Rahvuskaaslaste programmi 2014–2020“ aastate 2018–2020 rakendusplaani eesmärkide elluviimist.

Rahvuskaaslaste programmi üldeesmärk on, et välismaal elavatel eestlastel oleks side Eesti ja eesti kultuuriga, nende võimalik naasmine oleks lihtne ning et kasvaksid võimalused levitada välismaal Eesti kohta objektiivset infot ja talletada välismaist eesti kultuuripärandit.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

1) tema põhikirjajärgne või asukohariigi vastava registri järgne tegevusala on eesti keele ja kultuuri säilitamine;

2) tal ei ole maksu- või maksevõlga asukohariigi ees või see on ajatatud;

3) ta ei ole asukohariigi õiguse kohaselt pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel;

4) juhul kui toetuse andja on teinud talle varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;

5) tal ei ole aruande esitamise võlga ja muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26.03.2019.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot taotluse kohta.

Additional information:

Kristina Pirgop

partnerlussuhete valdkonnajuht

+372 659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee