Title:
Kohalikul tasandil omavalitsuse ja riigi pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse kaardistamise uuring. Uuringuaruanne
Author:
Liis Kasemets
Publisher:
MindPark
Year:
2006
Released:
Tallinn
Keywords:
report Estonia local government survey integration 
File:
150_160.pdf

Uuringus analüüsitakse nii riigi kui omavalitsuste poolt kohalikul tasandil pakutavate olulisemate avalike teenuste kättesaadavust mitte-eestlastele (info kättesaadavus ja teavitusmehhanismid, mitmekeelsus nõustamisel jms), analüüsitakse kuivõrd riigi ja omavalitsuse asutused arvestavad teenuste pakkumisel vähemusgruppide vajadustega (eraldi toetusmehhanismid ja teenused mitte-eestlastele, nende tulemuslikkus ja vajadus) ning missugused on riigiasutuste ning omavalitsuste peamised probleemid/vajadused avalike teenuste osutamisel.Uuring teostati senise „Eesti ühiskonna integratsioonistrateegia 2008-2013” ühe alusuuringuna integratsioonistrateegia jätkuks „Riiklikule integratsiooniprogrammile 2000-2007”. Seega on uuring üheks peamiseks sisendiks omavalitsuste osa määratlemisel tulevases integratsioonialases strateegiadokumendis.