Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse õppematerjal vene keeles

Author:
Eda Maripuu, Mare Oja, Riina Raja, Madis Somelar, Sergei Teplov, Maidu Varik
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2006
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-13-837-1
Keywords:
teaching material, civics edukadion, general education
File:
99_105.pdf1.61 MB
Description

Õppematerjal toetab ühiskonnaõpetuse aine eesmärki – õpilase kujunemist aktiivseks ja vastutustundeliseks kodanikuks – ning on õpetajale abiks nimetatud eesmärgi järgimisel. Ühiskonnaõpetuse teemad on õpilasele liigse teoreetilisuse tõttu sageli keerulised mõista. Kui puudub isiklik kokkupuude, jääb seaduse keel tihti mõistmatuks ning ühiskonnaelu väljaspool õpilase tegutsemisringi kaugeks.

Õppematerjalis on koondatud teemad ja probleemid, mis illustreerivad ühiskonnas toimuvat eluliste näidetega ja teevad aine õpilasele arusaadavamaks ja lähedasemaks. Aja möödudes võivad valitud juhtumid/artiklid oma aktuaalsuse kaotada, kuid esitatud tööülesannete juurde leiavad õpetajad vastavate artiklite asemel ajakirjandusest kergesti uued.

Õppematerjal ei ole mõeldud kasutamiseks igas ühiskonnaõpetuse tunnis esimesest teemast viimaseni, vaid õpetajad saavad ise klassi taseme ja õpilaste vanuse alusel otsustada, missuguseid ülesandeid ja mis järjestuses nad vastava teema puhul kasutavad.

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus on finantseerinud nimetatud materjali tõlkimist vene keelde ning trükkimist ja koolidele jaotamist.

 

Учебный материал поддерживает цель обществоведения как предмета – становление ученика как активного и ответственного гражданина – и служит помощником учителя в достижении этой цели. Темы обществоведения вследствие их излишней теоретичности часто трудны ученикам для понимания. Язык закона часто остается непонятным, если отсутствует личный опыт соприкосновения с этим, а общественная жизнь вне поля действия ученика - далекой.

В учебном материале собраны темы и проблемы, наглядно иллюстрирующие происходящее в обществе жизненными примерами и делают для ученика этот предмет понятнее и ближе. По истечении времени выбранные случаи или статьи могут устареть, но взамен им учителя легко подберут из прессы новые примеры к заданиям.

Этот учебный материал не предназначен для того, чтобы использовать его на каждом уроке обществоведения от первой темы до последней. Учителя сами могут решить, в соответствии с уровнем знаний и возрастом учеников в классе, какие темы и в какой последовательности использовать.

Центр образовательных программ Целевого учреждения интеграции неэстонцев финансировал перевод данного материала на русский язык, его издание и доставку в школы.