AUGUST 2013

MISA jätkab tasuta eesti keele kursustega
Noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul algavad uued tegevused
Pereõppes osalejatele ja korraldajatele anti välja metoodiline kogumik

MISA jätkab tasuta eesti keele kursustega

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) eraldas hindamiskomisjoni otsusega MTÜ Folkuniversitetet Estonia ning SA Edukooli projektidele kokku enam kui 202 000 eurot, et pakkuda tasuta eesti keele B1 kursuseid ja suhtlemiskursuseid vähemate võimalustega inimestele, kellel pole Euroopa Liidu kodakondsust.

Käesoleval aastal toetab MISA lisaks traditsioonilistele ettevalmistuskursustele B1 tasemeeksami sooritamiseks ka eesti keele suhtlemiskursuste korraldamist. Lõppenud konkursi tulemusena hakkab sügisest eesti keele B1 tasemeeksami ettevalmistuskursusi vähemalt 200 vähemate võimalustega täiskasvanud Euroopa kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega inimesele korraldama MTÜ Folkuniversitetet Estonia. Eesti keele suhtlemiskursusi vähemalt 200 vähemate võimalustega täiskasvanule, kes peavad samuti olema Euroopa kolmandate riikide kodanikud või määratlemata kodakondsusega inimesed, hakkab läbi viima Sihtasutus Edukool.

MTÜ Folkuniversitetet Estonia sai eesti keele kursuste korraldamiseks toetust kokku 82 353,40 eurot. SA Edukool pälvis kokku 120 044 euro suuruse toetussumma.

“Vähemate võimalustega inimesed, nagu näiteks töötud, pensionärid, puuetega inimesed, vähekindlustatud või madala sissetulekuga isikud ja ka noored lapsevanemad on sihtrühmaks valitud seetõttu, et neil endil napib sageli vahendeid eesti keele kursustel osalemiseks,” rääkis MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Kristi Anniste sihtgrupi määratlusest.

“Nende tasuta kursuste puhul on tähtis kodakondsus – osalejad ei saa olla Euroopa Liidu ega Euroopa Majanduspiirkonna, seega ka Eesti kodakondsusega, inimesed. Selle tingimuse seab meile Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond,” rõhutas Anniste.

MISA-l on lisaks antud projektile teisigi keeleõppe võimalusi, mille puhul kodakondsus ei ole määrav tingimus. Näiteks on Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel kompenseeritud inimestele eesti keele õppele tehtud kulutusi kuni 320 euro ulatuses iga positiivselt sooritatud keeleõppe eksami kohta. ESFi kaudu keeleõppekulude hüvitamiseks saab avaldusi esitada kuni 30. septembrini 2013 ja aastate jooksul on hüvitist saanud tuhandeid inimesi. Hüvitada saab keeleõppe kulusid, mis on tehtud kahe aasta jooksul enne tasemeeksamit, mille järgselt hüvitist taotletakse. Lisainfot keeleõppele tehtud kulutuste hüvitamiseks leiab siit.

Lisaks on MISA aastaid võimaldanud tasuta keeleõpet ka erinevate erialade esindajatele – nii on kursustel osalenud töötud ja madalama haridustasemega inimesed, pedagoogid, koolijuhid, politseinikud, meditsiinitöötajad ja paljud teised. Erinevaid eesti keele õppe võimalusi pakutakse ka noortele näiteks pereõppe ja eesti keele laagrite näol.

Kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega ning vähemate võimalustega inimestele mõeldud eesti keele kursuseid rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainfo: Kristi Anniste, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator tel 659 9062, e-post: [email protected].

Noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul algavad uued tegevused

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) poolt korraldatud noorte projektikonkursi „Noorte konkurentsivõime tugevdamine tööturul, tegevused EKRK-le” võitis BDA Consulting OÜ, mis sai projekti Euroopa kolmandatest riikide kodanikest noorte karjääriõppe edendamiseks 49 900 eurot.

„Projektikonkursi üldeesmärgiks on toetada Eestis elavate Euroopa Liidu mõistes kolmandate riikide kodanikest ja määratlemata kodakondsusega noorte aktiivset tööhõivet, mis toetaks nende lõimumist ühiskonnas,” selgitas MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse juht Jana Tondi.

„Noorte tööpuudus on Eestis ja Euroopas väga kõrge ning kõrgem on ka nende inimeste tööpuudus, kes ei valda piisavalt eesti keelt. Eraldi on näiteks kolmandate riikide kodanikke riskirühmana välja toodud ka tööturuteenuste ja -toetuste seaduses. See sihtrühm on väga haavatav ja teise emakeelega ning kodakondsusega noorte seas on ka väljarände soov suurem,” rääkis Tondi.

„Samas on need noored saanud oma hariduse Eestis ning Eesti riigi jaoks ei ole mõistlik, kui noored, kellesse on palju investeeritud ja kellel on side Eestiga, suunduvad oma potentsiaali rakendama mujale. Meilgi on vananev ühiskond ja palju on räägitud ka kvalifitseeritud tööjõu puudusest – just seetõttu on igati mõistlik panustada siin elavatesse inimestesse,” lausus Tondi ja lisas, et kolmandate riikide kodanikesse panustamine tuleneb Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi eesmärkidest.

BDA Consulting OÜ eestvedamisel võimaldatakse vähemalt 150 noorele karjääri planeerimisele ja tööturul konkurentsivõime tugevdamiseks suunatud tegevusi. Projektikonkurss noorte konkurentsivõime suurendamiseks tööturul toimub teistkordselt ning esimese toetusvooru kaudu said oma tööalaseid oskusi ja isikuomadusi arendada ligi 200 sihtgruppi kuuluvat noort.

Kokku laekus konkursile seitse projektitaotlust ning hindamiskomisjon valis konkursi võitjaks BDA Consulting OÜ projekti “Euroopa kolmandate riikide noorte karjääriplaneerimine. Projekt „Kelleks saada?“.

Projekti „Kelleks saada?“ tegevused toetavad Euroopa kolmandatest riikidest ja määratlemata kodakondsusega noorte lõimumist ühiskonnas nii üldisemalt kui ka tööturul ja haridussüsteemis. Projekti sihtrühmaks on miinimum 150 eelkõige Harjumaal ja Ida-Virumaal alaliselt elavat 16–26aastast noort, kellele pakutakse erinevaid toetavaid ja praktilisi tegevusi karjääriplaneerimiseks, tutvustatakse edasiõppimisvõimalusi Eestis ning tagatakse projekti käigus loodud materjalide kättesaadavus noorte emakeeles. Projekti tegevused algavad käesoleva aasta augustis ning projekt kestab kuni 2014. aasta oktoobrini.

Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest „Eesti lõimumiskava 2008–2013” raames.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse juht, tel 659 9069, e-mail [email protected].

Pereõppes osalejatele ja korraldajatele anti välja metoodiline kogumik

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) andis koostöös kirjastusega Iduleht OÜ välja kogumiku, mis on mõeldud abistamaks pereõppes osalevaid eesti keelest erineva emakeelega peresid ja keelelaagrite õpetajaid.

“Keelekeskkond,  mida pakub pere- ja laagriõpe, võimaldab erinevalt tavalisest eesti keele tunnist kasutada eesti keelt aktiivselt kogu aeg ja väga erinevates tegevustes. Värskelt ilmunud kogumik annab pere- ja laagriõppe korraldajatele metoodilist nõu ja praktilisi ideid, kuidas keeleõpet parimal ja tõhusamail viisil kavandada,” kommenteeris MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse juht Jana Tondi.

Tondi sõnul ongi kogumik loodud eesti keele õppimise toetamiseks eelkõige väljaspool formaalset keeletundi. “Kasu võib kogumikust saada iga eesti keele õpetaja, sest väljaanne sisaldab kõiki osaoskusi arendavaid harjutusi ja mänge. Paljusid neist saab mängida nii suvel õues kui ka siseruumides ja koolitundides,” rääkis Tondi.

Kogumik on uues kuues ning sisaldab kahte varem ilmunud metoodilist juhendit: „Mängime eesti keeles. Metoodiline juhend eesti keele õppeks peredes“ (autorid Leelo Kingisepp, Kadi Salu ja Kadi Kaljola) ning „Keeleõpetaja laagriraamat. Käsiraamat keelelaagri eesti keele õpetajale“ (autorid Siiri Laidla ja Ülle Lennuk). Kogumikke jaotatakse tasuta keelelaagrite õpetajatele, pereõppe korraldajatele ja raamatukogudele. Kokku anti välja 200 eksemplari.

Metoodiline kogumik anti välja MISA tellimusel ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

Lisainfo: Maarja Mänd, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9853, e-post [email protected]