Oktoobrikuu integratsioonikalender

Integratsiooni Sihtasutus tutvustas 17. septembril Tallinnas toimunud infopäeval uut keeleõppe arendamise programmi.

Programm „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ on loodud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ rakendamiseks. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga loob Integratsiooni Sihtasutus 12 erineva tegevuse kaudu erinevatele sihtrühmadele täiendavaid võimalusi eesti keele õppeks.

Keeleõppe arendamise programmi sihtrühmadeks on õpilased alates 14. eluaastast, kelle emakeel ei ole eesti keel, pedagoogid ja ametnikud, kes töötavad nende õpilastega, kelle emakeel ei ole eesti keel ning eesti keelt ebapiisavalt valdavad töötavad inimesed.

Euroopa Sotsiaalfondi toetusel korraldatakse täiendavat eesti keele õpet kõrgkoolides ja kutsekoolides õppijatele, tööjõuvahetuste kaudu politseinikele, päästetöötajatele, vanglaametnikele, meditsiinitöötajatele ja teistele avaliku sektori töötajatele.

Pedagoogid saavad täiendavalt eesti keelt õppida kursustel ja individuaalselt koos mentoriga, noored ühistegevuste kaudu.

Programmi abil arendatakse integreeritud eriala ja keeleõppe süsteemi, valmistatakse ette eestikeelseks kutseeksamiks, luuakse erialakeele õppematerjalid kutsekoolidele.

Täiendav info:

Eduard Odinets
Programmi juht
Elukestva õppe üksus

Koolitused täiskasvanute vabahariduslikele koolitusasutustele

Integratsiooni Sihtasutus alustas Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames koostööd MTÜga Kodanikukoolitus ja Koolituse Korralduskeskus OÜga, et korraldada vabahariduslikke koolitusi pakkuvatele või huviharidust võimaldavatele koolitusasutustele täienduskoolitusi multikultuurilisuse ja keele omandamise ning integreeritud keele ja erialaõppe valdkonnas.

Koolitused toimuvad vahemikus november 2008 kuni oktoober 2009.

Täienduskoolitused aitavad süvendada osalejate teadmisi ja oskusi, et paremini tulla toime erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste õpetamisega.

Lisainfo:
Riina Ring
Projektijuht
Elukestva õppe üksus

Eesti keele kui teise keele kursused tudengitele

Integratsiooni Sihtasutus alustab koostööd üheteistkümne kõrgkooliga, et korraldada täiendavaid eesti keele kui teise keele kursusi kõrgharidustaseme õppuritele. Täiendava keeleõppe eesmärgiks on aidata Euroopa Sotsiaalfondi toel neil tudengitel, kelle emakeel ei ole eesti keel, arendada igapäevaseks suhtlemiseks ning kõrgharidustasemel õppimiseks vajalikku eesti keele oskust.

Täpsem info:
Ave Osman
Projektijuht
Elukestva õppe üksus

Avatud hankekonkurss „Pedagoogide täienduskoolitus eestikeelse õppe arendamiseks muukeelsetes kutseõppeasutustes“

Kuni 10. oktoobrini on avatud konkurss koolitaja leidmiseks kutsekoolide pedagoogide täienduskoolituse korraldamiseks.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ üheks eesmärgiks on arendada kutseõppeasutuste kutse- ja üldainete õpetajate eesti keele ning aine- ja keeleõppe lõimimise oskust, samuti valmistada õpetajad ette stažeerimiseks teises kutseõppeasutuses.

Programmi raames saavad 40 kutseõpetajat täienduskoolitust eriala- ja keeleõppe arendamise võimalustest, e-õppe kasutamisest eestikeelse erialaõppe rakendamisel ning teadmisi keeoskuse arenemisest.

Stažeerimise eesmärgiks on pakkuda 100 kutse- ja üldaineõpetajale võimalus õpetada oma ainet eesti keeles. Ühelt poolt õpetavad vene või muu emakeelega õpetajad oma ainet eesti õppekeelega õpperühmas. Kuid samuti saavad ka eesti emakeelega eestikeelsete õpperühmade õpetajad anda tunde vene õppekeelega rühmades eesti keeles.

Koolitustel pannakse rõhku ka mitmekultuurilises õpperühmas õpetamisele.

Hankekonkurss viiakse läbi „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ rakendamiseks.

Konkursi info: http://www.meis.ee/est/konkursid/index.php?newsID=1647&show=events

Täpsem info:
Maria Ratassepp
Projektijuht
Elukestva õppe üksus

Avatud hankekonkurss „Erialakeele õppekomplektide väljaandmine kutseõppeasutustele“

Hanke eesmärgiks on tõsta kutseõppeasutuste muu emakeelega lõpetajate suutlikkust sooritada kutseeksam eesti keeles ning asuda tööle eestikeelses töökeskkonnas. Selleks töötatakse välja elektriku ja pagar-kondiitri eesti erialakeele õppekomplektid kutsekoolide muukeelsetele õppuritele. Õppekomplektid arendavad erialast suhtlusoskust ning on kooskõlas Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetega.

Iga õppekomplekt katab 80-tunnise erialakeele kursuse ja võimaldab omandada erialakeele tasemel A2. Õppekomplekt sisaldab nelja osa:
1) video-osa (õppevideod erialase suhtlemise õppeks);
2) elektroonne osa (interaktiivne õpik-harjutustik);
3) paberkandjal osa (õpik-harjutustik);
4) elektroonne õpetajajuhend.

Õppekomplekt käsitleb vastava eriala kutseeksamit, selle nõudeid ja tööjuhendite sõnavara. Samuti õppekava mooduleid. Suunab õpilasi arutlema keeleõppe motivatsiooni, eneseteostuse ja ellusuhtumise teemadel. Õppekomplekti abil valmistatakse õppurreid ette erialasele praktikale minekuks.

Õppekomplektid on mõeldud kasutamiseks eesti keele kui teise keele ja/või eesti erialakeele tunnis elektriku ja pagar-kondiitri erialadel.

Hankekonkurss on avatud 14. oktoobrini.
Tingimused: http://www.meis.ee/est/konkursid/index.php?newsID=1651&show=events

Täpsem info:

Reet Kallo
Projektijuht
Elukestva õppe üksus

Valmisid trükis ja DVD, mis edendavad mitmekultuurilist Eestit

Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus esitles kahte põhikoolile mõeldud õppematerjali

1) trükis "Rahvused Eestis. Usbekid". Autorid on Zulfia Nurmanova, Lola Sahhibnazarova ja Ita Serman. Raamat annab lühiülevaate usbekkidest, nende ajaloolisest kodumaast, traditsioonidest, kirjanikest, kunstnikest, heliloojatest ja usbekkidest maailmas ja Eestis.
Antud sarjas "Rahvused Eestis" on varem ilmunud leedulasi, kasahhe ja venelasi tutvustav trükis.

2) DVD "Etnomosaiik IV". Telesaadete sarja seekordne osa annab ülevaate poola, korea, mordva, dagestani ja bulgaaria traditsioonidest, kommetest ja paljust muust. Autor on Jevgenia Haponen. Varem on välja antud Etnomosaiik I - 9 filmi, Etnomosaiik II - 6 filmi ja Etnomosaiik III – 5 filmi.

Haridusprogrammide Keskuse juhi Ulvi Müürsepa sõnul on tegemist lisaõppevahendiga, mida saab kasutada ühiskonnaõpetuse ja ajaloo tundides. Mõlemad sarjad annavad hea ülevaate sellest, millised eri rahvused Eestis elavad, lisas Müürsepp.

Mõlemad materjalid on ilmunud Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel ning need saadetakse kõikidesse koolidesse.

Zoja Tint
Projektijuht
Haridusprogrammide Keskus

Eestikeelsete ja venekeelsete noorte ühistegevused

Oktoobris leiavad Integratsiooni Sihtasutuse korraldamisel aset eestikeelsete ja venekeelsete noorte ühistegevused Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.
Koostöös Briti Nõukoguga toimub Tuleviku Linna Mäng oktoobris Narvas ja novembris Pärnus. Selles osalevad eestikeelsed ja venekeelsed noored ning linnaametnikud. Ühiselt leitakse linnas arendamist vajavad teemad ning pakutakse tuleviku perspektiivis võimalikke lahendusi. Mängu tulemusena valitakse parim lahendus, mis on eelnevalt linnaelanike ja spetsialistide poolt nõustatud. Noored saavad osaleda otsustusprotsessis ja kaasa rääkida noori puudutavatel teemadel.
31. oktoobrist 1. novembrini toimub Viinistul noorteseminar Kas oled valmis?, millest oodatakse osa võtma kuni 100 eestikeelset ja venekeelset noort. Seminari keskne teema on demokraatia. Ettekannete ja töötubade abil saavad noored kaasa rääkida demokraatia lahtimõtestamisel, mõista demokraatlike väärtuste olemust ning osaleda demokraatlikus tööprotsessis.

Koolivälise keeleõppe raames toimub 30. oktoobril seminar 2008. aasta keelelaagrite projektide läbiviijatele, projektikonkursil osalenutele, potentsiaalsetele 2009. aasta projektide taotlejatele ning 2008. aasta keelelaagrites ja pereõppes osalenud eestikeelsetele ja venekeelsetele noortele. Koostöös Luguteatriga vaadatakse üle koolivälise keeleõppe projektide konkursi tingimused, analüüsitakse suviseid tegevusi ning koostatakse ettepanekud venekeelsete noorte eesti keele õppeks väljaspool üldhariduskooli.

Lisainfo:
Lianne Ristikivi
projektijuht
Kultuuri- ja noorsootöö üksus

Oktoobris kuulutatakse välja hankekonkurss „ Eesti ja vene keele täiendkursused noorsootöötajatele“.

Hanke eesmärk on pakkuda noorsootöötajatele, kelle emakeel ei ole eesti keel, võimalust täiendada oma tööks vajalikku noorsootööalast eesti keele oskust. Noorsootöötajatele, kelle emakeel on eesti keel, korraldatakse vene keele täiendkursused noorte esmaseks juhendamiseks vene keeles. Sihtrühma moodustavad 40 noorsootöötajat. Täiendkursused mahuga 60 akadeemilist tundi on plaanis korraldada Harjumaal ja Ida-Virumaal. Hanget rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:

Silver Pramann,
projektijuht
Kultuuri ja Noorsootöö üksus

24.–25. oktoobril 2008 toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents lõimitud aine- ja keeleõppest

Konverentsil esinevad lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) asjatundjad üle maailma järgmistel teemadel:
• edukate LAK-õppe kogukondade tegevus (oodatud ja ootamatud tulemused )
• LAK-õppe meetodika (head tavad)
• õppimine ja aju-uuringud (uute teadmiste rakendamine õppimise toetamiseks)
• kaasatus, elitaaruse vältimine (LAK-õppe kättesaadavuse laiendamine)
• kultuuridevaheline dialoog (toimetulek kultuuriliste erinevustega klassiruumis)
• edu töömaailmas LAK-õppe kaudu.

Lisainfo:

Made Pandis
projektijuht
Keelekümbluskeskus

Keelekümblusprogrammi metoodikakoolitused (vene keeles)

1..–2. oktoobril toimub keelekümblusklasside venekeelsete ainete õpetajate 2. rühma metoodikakoolituse 3. sessioon Jõhvi Vene Gümnaasiumis.
20.–21. oktoobril toimub vene/inglise keele õpetajatele 2. rühma metoodikakoolituse 4. sessioon Toila koolituskeskuses.

Lisainfo:

Maire Kebbinau
projektijuht
Keelekümbluskeskus

Keelekümblusprogrammi toetava vahetu tagasiside - 5. min vaatluse metoodika

Algab keelekümblusprogrammi koolitus programmiga liitunud koolide juhtidele. Koolitused toimuvad piirkonniti Tallinnas ja Ida-Virumaal oktoobrist – detsembrini 2008. Tallinnas algavad koolitused 17. oktoobril Tallinna Laagna Gümnaasiumis.
Narvas alustab rühm oktoobri lõpus Narva Vanalinna Riigikoolis.

Lisainfo:

Made Pandis
projektijuht
Keelekümbluskeskus

Keelekümblusprogrammi nõustamissüsteemi arendamine

Jätkub keelekümblusprogrammi nõustajate väljaõppe II etapp Avatud Meele Instituudi läbiviimisel, mis kestab september – november 2008. Koolitused toimuvad piirkonniti Tallinnas ja Ida-Virumaal. Koolitustel osaleb 42 tulevast keelekümblusprogrammi nõustajat, kes on läbinud 6-päevase nõustajate väljaõppe I etapi.
Avatud Meele Instituudi juhendamisel jätkatakse õpetajate metoodilise nõustamise kontseptsiooni arendamist.

Lisainfo:

Made Pandis
projektijuht
Keelekümbluskeskus

Eesti-Soome kakskeelsuse seminar

10. oktoobril toimub seminar Eesti Suursaatkonnas Helsingis.
Keele alalhoidmine on oluline, see on osa kultuurist. Ja kultuuriliselt tugevamad on need, kes oma emakeelt teadlikult alal hoiavad. Teise keele õppimine avab uksed uude kultuuri ja aitab seda paremini tundma õppida. Seminaril osalejad saavad ülevaade Keelekümblusprogrammist Eestis.

Lisainfo:

Svetlana Belova
projektijuht
Keelekümbluskeskus