Juulikuu integratsioonikalender

UUDISED 

Integratsiooni Sihtasutus toetab rahvusvähemuste kultuuriseltse

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja järjekordse rahvuskultuuriseltside projektikonkursi, mille eesmärk on toetada rahvusvähemuste keele ja kultuuri tutvustamist Eestis. Konkursi raames toetatakse mittetulundusühendusi, kelle põhikirjalised eemärgid vastavad planeeritud tegevustele. Esitatavad projektid peavad olema seotud vähemalt ühe alljärgneva valdkonnaga:
• teadmiste laiendamine rahvusvähemuste kultuuriseltsidest ja rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustest informeerimine Eestis;
• Eesti mitmekultuurilisuse teadvustamine, erinevate rahvusvähemuste kultuuride eripära tundmaõppimine ja tutvustamine avalike ürituste kaudu (loengud, näitused, seminarid, saated, infolehed jms);
• Eestis tegutsevate kultuuriseltside koostöö arendamine.
Taotluste esitamise tähtaeg on 27. august 2008 kell 16.00.
Eesti ühiskond on huvitav ja multikultuurne. Meie igapäevast elu rikastab teiste rahvuste kultuur. Eestis elab 121 erinevat rahvust ning aktiivselt tegutseb umbes 200 rahvuskultuuriseltsi. Iga aasta jooksul paljud nendest viivad ellu mitu üritust, kontserti, loengute sarja ja muud, kus nad tutvustavad oma kultuuripärandit. Integratsiooni Sihtasutus on aastate jooksul toetanud mitmeid nende üritusi.

Täpsem informatsioon: Kultuuri- ja noorsootöö üksus, Kristina Pirgop

Lõppes eestikeelse õppe arendamise projekt vene kutsekoolidele

Juunis jõudis lõpule Integratsiooni Sihtasutuse projekt “Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides“. Selle eesmärgiks oli luua tingimusi kvaliteetse eesti keele õppe läbiviimiseks ning arendada eestikeelse õppe metoodikat kutseõppeasutuste venekeelsetes rühmades. Projekt oli suunatud kutsekoolide vene rühmade keele- ja erialaõpetajatele, kuid astuti ka samme, mis toetavad erialase eesti keele oskuse arendamise juhtimise poolt.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekt pakkus koolitust 300 õpetajale ning anti välja 23 (e-)õppematerjali ja metoodikaraamatut. Materjalid asuvad veebikeskkonnas kutsekeel.ee.

Täpsem informatsioon: Elukestva õppe üksus, Helena Metslang

Lõppes projekt "Muukeelsete üldhariduskoolide kakskeelsele õppele ülemineku toetamine"

Projekt „Muukeelsete üldhariduskoolide kakskeelsele õppele ülemineku toetamine” viidi ellu selleks, et valmistada venekeelsed üldhariduskoolid ette eestikeelsele aineõppele üleminekuks alates 2007/2008 õppeaastast. See oli jätk projektile “Õpetajate konkurentsivõime tõstmine muukeelses koolis.” Projekt algas veebruaris 2007 ja lõppes juunis 2008.

Mõlemat projekti viis läbi Integratsiooni Sihtasutus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Täpsem informatsioon: Elukestva õppe üksus, Ave Osman

Hinnati kahte ESF projekti

Juunis 2008 lõppes ESF projektide "Õpetajate konkurentsivõime tõstmine muukeelses koolis", "Muukeelsete üldhariduskoolide kakskeelsele õppele ülemineku toetamine" ja "Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides" tulemuste hindamine.

Eesmärk oli hinnata projektide tulemuslikkust ning anda soovitusi järgnevate integratsioonialaste tegevuste kavandamiseks.
Hindamise käigus viidi läbi veebiküsitlus projektides osalenutele, intervjueeriti võtmeisikuid ning kutsekoolide projekti hindamisel toimusid ka fookusgrupid sihtgrupi liikmetega.
Hindamise tulemusena selgus, et suhtumises eesti keele õppesse on üldiselt toimunud suur positiivne muudatus ja seda just õpilaste seas. Samas sõltub eesti keele oskus siiski järjepidevusest ja õpetamise vormidest. Korraldama peaks eesti keele õpetamise metoodika koolitusi, eeskätt funktsionaalse keeleoskuse õpetamise metoodika osas. Paljudel juhtumitel on koolis vähe eesti keele oskajaid, õpetajad käivad küll eesti keelt õppimas, kuid ei suhtle eesti keeles. Seda aitaks lahendada kui ühest koolis peaks koolitusel osalema mitu õpetajat, et tekiks soov ja võimalus keelt oma töö juures praktiseerida.

Samuti toodi välja, et praegused keelekursused annavad hea grammatika põhja, kuid ei julgusta eesti keeles suhtlema. Korraldama peaks eelkõige suviseid keeleõppekursusi, laagreid, kus õpetajad/õpilased on eestikeelses keskkonnas ja soodustama erinevaid ühistegevusi. Aineõpetajad võiksid praktiseerida eestikeelses koolis ning õpilased võiksid õppida teises koolis teatud aineid eesti keeles. Keelekursused peaksid olema tihedalt seotud tegeliku eluga Eestis; vaja on tuua näiteid, mis aitavad aru saada kultuurist ja ümbritsevast keskkonnast. Samuti tuleks arendada interaktiivseid õppevorme.

Projektide tulemuste hindamisel välja toodud soovitusi võetakse arvesse "Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" ”Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010” kutseõppe tegevuste kavandamisel.

Lisainformatsioon: Merlin Mägi, Elukestva õppe üksus

Lõppes projekt "Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil"

Juunikuus lõppesid projekti “Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil” tegevused, mille eesmärgiks oli toetada avatud, demokraatliku ja mitmekultuurilise ühiskonna kujunemist, milles Eestis elavatel inimestel on võrdne juurdepääs haridusele ja töövõimalustele paranenud keeleoskuse ja sotsiaalse pädevuse kaudu. Samuti sooviti selle projekti kaudu tagada avalikus sektoris töötavatele muukeelsetele pääste- ja politseiametnikele tööks vajalik ning seadusega nõutud riigikeele oskus.
Projekti "Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil" raames toimus neli keelekursuste etappi ning eesti keelt õppis Tallinnas, Paldiskis, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas ja Sillamäel kokku 447 päästetöötajat ja politseiteenistujat.

KONKURSID

Elukestva õppe üksus kuulutas välja lihtmenetlusega avatud hanke teemal „Täiskasvanute vabahariduslike koolitusasutuste keele- ja erialaõppe koolitajate täiendkoolitus integreeritud keele ja erialaõppe valdkonnas“

Hanke eesmärgiks on suurendada täiskasvanute vabahariduslike koolitusasutuste keele- ja erialaõppe koolitajate pädevust integreeritud keele- ja erialaõppe läbiviimiseks. Selleks korraldatakse täiendkoolitusi teemadel „Erinevad keeleõppe viisid ja -meetodid“, „Keeleoskuse tasemed, keeleoskustaseme määramine. Õppe eesmärgistamine“ ja „Keele ja eriala lõimitud õpe“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. august.

Täpsem informatsioon: Elukestva õppe üksus, Riina Ring

Elukestva õppe üksus kuulutas välja lihtmenetlusega avatud hanke multikultuurilisuse ja keele omandamise alaste koolituste korraldamiseks täiskasvanute koolitajatele.

Hanke "Täiskasvanute vabahariduslike koolitusasutuste koolitajate täiendkoolitus multikultuurilisuse ja keele omandamise valdkonna teemadel" eesmärgiks on suurendada täiskasvanute vabahariduslike koolitusasutuste koolitajate pädevust erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste õpetamiseks. Selleks korraldatakse täiendkoolitusi multikultuurilisuse ja keele omandamise valdkonna teemadel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01. august.

Täpsem informatsioon: Elukestva õppe üksus, Riina Ring

Muukeelse lapse eesti keele õppe toetamine koolieelses lasteasutuses

Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus korraldas kevadel projektikonkursi „Muukeelse lapse eesti keele õpe koolieelses lasteasutuses”. Konkursi raames eraldati eesti keele õppe ja sellega seotud erinevate tegevuste toetuseks koolieelsetele lasteasutustele 1 359 580 krooni.
Konkursile esitasid taotluse 39 lasteaeda ja toetus eraldati 27 lasteaiale, nendest 10 lasteaeda asub Harjumaal, 10 Ida-Virumaal, 5 Tartus, 1 Võrus ja 1 Kohilas.

Täpsem informatsioon: Haridusprogrammide Keskus, Marje Sarapuu

Toetus eestikeelsele aineõppele

2008/2009 õppeaastal toetatakse eesti keeles ainete õpetamist põhikoolis 791 709 krooni ulatuses. Projektikonkursile „Toetus eestikeelsele aineõppele“ laekus 20 taotlust, nendest toetus eraldati 14 koolile, nendest 6 kooli asub Harjumaal, 3 Ida-Virumaal, 1 Lääne-Virumaal, 1 Valgas, 1 Pärnus, 1 Tartus ja 1 Haapsalus. Antud konkursi raames toimub eestikeelne aineõpe järgmistes ainetes: kunstiõpetus, muusika, tööõpetus, kehalist kasvatus, loodusõpetus, Eesti kirjandus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, inimeseõpetus ja geograafia.

Täpsem informatsioon: Haridusprogrammide Keskus, Tiina Kuurmaa

Rahvuskultuuriseltsi õpetajate täienduskoolitus emamaal

Selle aasta kevadel Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskuse korraldatud projektikonkursi tulemusena osaleb 6 rahvuskultuuriseltsi pühapäevakooli emakeele ja kultuuri õpetajat täienduskoolitusel emamaal. Seekord toimuvad koolitused Ukrainas, Armeenias ja Aserbaidžaanis. Toetuse kogumaht on 366 093 krooni.

Täpsem informatsioon: Haridusprogrammide Keskus, Eda Silberg