Integratsioonikalender - September 2008

UUDISED

Rahvuskultuuriseltside projektikonkurss

27. augustil lõppes rahvuskultuuriseltside projektikonkurss. Konkursi eesmärk on toetada rahvusvähemuste keele ja kultuuri tutvustamist Eestis.

Esitatavad projektid informeerivad Eesti elanikkonda rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustest ning arendavad Eestis tegutsevate kultuuriseltsid e koostööd.
Konkursile laekus 51 projekti. Konkursi tulemused avalikustatakse septembrikuu jooksul. Projekti tegevused kestavad juunini 2009. Seda rahastab Riigikantselei.

Lisainfo: Kristina Pirgop, Kultuuri- ja noorsootöö üksus

Rahvusvähemuste kultuuriseltside atesteerimine

Septembris käivitab Rahvastikuministri büroo baasfinantseerimist taotlevate rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide ja nende liikmete atesteerimise. Selle käigus hinnatakse, kas katusorganisatsioon ja selle liikmed vastavad baasfinantseerimise tingimustele (vt. www.rahvastikuminister.ee)  

Tuginedes UNESCO vaimse pärandi definitsioonile, mõistetakse baasfinantseerimise raames vaimse kultuurilise pärandi tegevusi, mis vahetult peegeldavad rahvusvähemuse eripära. See on eeskätt keel, muusika, laulmine, tantsimine, käsitöö, tavade ja kommete järgimine, teadmised loodusest ja maailmast, rahvapidude korraldamine ja tähistamine.

Atesteerimiseks esitab katusorganisatsioon liikmete nimekirja vastavalt nõutud vormile elektrooniliselt aadressile [email protected]. Vorm on kättesaadav aadressil: www.rvke.ee

Atesteerimiseks on moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad esindajad Rahvastikuministri büroost, Kultuuriministeeriumist, Haridus- ja teadusministeeriumist, Integratsiooni Sihtasutusest, Tallinna Linnavalitsusest ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust (EMSL). Komisjon vaatab taotletavate organisatsioonide põhikirju, B-kaarte, 2007 majandusaasta aruandeid ning kontrollib eelnevate lepingute täitmist.

25. septembrini 2008 toimuvad atesteerimiskomisjoni kohtumised katusorganisatsiooni esindajatega tagasiside andmiseks ning esilekerkinud puuduste likvideerimiseks.

Oktoobris 2008 kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide baasfinantseeringu taotlusvooru, milles saavad osaleda atesteerimise läbinud organisatsioonid.

Lisainfo: Rahvastikuministri nõunikult: Aleksandr Aidarov, tel. 6935 257, e-post [email protected]

Uued ettepanekute esitamise voorud kutseõppeasutustele “Eesti keelest erineva emakeelega kutseõppurite eesti keele täiendava õppe korraldamine“

Selle programmi raames oodatakse koolide ettepanekuid, kuidas nad ise tahaksid oma õppuritele täiendavat eesti keele õpet korraldada. Eesmärgiks on, et võimalikult paljud kutseõppeasutused saaksid erineval viisil arendada eesti keele õpet, lähtudes just oma õppurite vajadustest ja võimalustest. Õppetöö vormid ja maksumused ei ole ette antud. Mõni kool ehk soovib ettevalmistuskursusi, mõni suvekooli, mõni täiendada praktikaprogrammi või ühildada eriala- ja keeleõpet. Kõik ettepanekud on teretulnud. Oluline on, et need vastaksid ka programmi eesmärkidele ja tegevuse kirjeldusele. Seejärel koostöös ekspertide ja koolidega hakkame keeleõpet korraldama.

Integratsiooni Sihtasutus kogub ettepanekuid kutseõppeasutustelt järgmistel aegadel:

  1. 1. september – 31. oktoober 2008
  2. 1. veebruar – 31. märts 2009
  3. 1. september – 31. oktoober 2009
  4. 1. veebruar – 31. märts 2010

Koolide ideede läbi vaatamine koostöös ekspertidega võib võtta paar kuud (olenevalt õppetöö mahust ja ettepanekute arvust). Kool võib esitada ka mitu ettepanekut. Oluline on teada, et eelarves märgitud summat ei kanta üle kooli arvele, vaid Integratsiooni Sihtasutus tellib vajalikud teenused ise.

Koostööettepanekud palume kindlasti esitada etteantud vormil ning edastada need meile elektronposti teel märgitud aja jooksul. Ettepanekuvormi ja programmi tegevuse kirjelduse leiate www.kutsekeel.ee

Lisainfo: Edydt Johanson, Elukestva õppe üksus

Integratsiooni Sihtasutuse projekti „Muukeelsete töötute täiendkoolitus ja keeleõpe“ tulemused

Kokku 16 kuud tegutsenud projekti peamisteks eesmärkideks oli aidata vähendada muukeelsete elanike töötust ja tõrjutust ühiskonnas ning seeläbi tõsta tööhõivet ja integreerumist Eesti ühiskonda. Selle saavutamiseks korraldati osalejatele tööotsingukoolitused, keele- ja erialakursused, pakuti tööpraktikat ning viidi läbi kutse- ja psühholoogilisi nõustamised. Lisaks keelekursustele toimusid infopäevad, mille raames tutvustati eesti keele riigieksami sooritamise võimalusi ja tingimusi ning jagati teavet EV põhiseaduse tundmise ja kodakondsuse koolitusel osalemise kohta.

Projekti kogumaksumus oli 6 128 068 krooni, millest 80 % moodustas Euroopa Sotsiaalfond ja 20 % Eesti avaliku sektori finantseering.

Lisainfo: Riina Ring, Elukestva õppe üksus

Integratsiooni Sihtasutuse infosüsteemide arendus

Projekti „Toetus riikliku integratsiooniprogrammi rakendamiseks ja integratsiooniga seotud asutuste suutlikkuse tõstmiseks” raames korraldatud hankekonkursi „IS infosüsteemide arendus” võitis Columbus IT Partner Eesti AS.

Hanke eesmärgiks on viia Integratsiooni Sihtasutuse finantsjuhtimine kvaliteedilt uuele tasemele, kaasajastades ja integreerides finantsjuhtimis- ja arvestusprotsessid ning tagades nende efektiivseks toimimiseks vajalikud infotehnoloogilised lahendused. Samuti juurutada elektrooniline dokumendihaldussüsteem, et tõsta asjaajamise operatiivsust ja efektiivsust.

Uuendatud ja kaasajastatud finantsinfosüsteem aitab tagada läbipaistva finantsjuhtimise, piisava finantsjärelevalve ning tõhusa aruandlus- ja kontrollsüsteemi sihtasutuste poolt administreeritavate eraldiste ja vahendite kohta.

Projekti tegevusi rahastatakse EL Üleminekutoetuse, Riigikantselei ja Haridusministeeriumi vahenditest.

Lisainfo: Inna Pusikova, Kodanikuhariduse üksus

Keelekümblusprogrammi nõustamissüsteemi arendamine

Algab keelekümblusprogrammi nõustajate väljaõppe II etapp Avatud Meele Instituudi läbiviimisel, mis kestab september – november 2008. Koolitused toimuvad piirkonniti Tallinnas ja Ida-Virumaal. Koolitustel osaleb 42 tulevast keelekümblusprogrammi nõustajat, kes on läbinud 6-päevase nõustajate väljaõppe I etapi.

Avatud Meele Instituudi juhendamisel jätkatakse õpetajate metoodilise nõustamise kontseptsiooni arendamist.

Lisainfo: Made Pandis, Keelekümbluskeskus

Keelekümblusprogramm õppeaastal 2008-2009

Varase keelekümbluse lasteaiaprogrammis on sel õppeaastal keelekümblusrühmad 27s lasteaias; programmi uustulnukad on Vaivara lasteaed, Kohtla-Järve lasteaiad “Punamütsike” ning “Tuhkatriinu” ja Sillamäe “Päikseke”. Narva “Päikeses” käivad ulatuslikud remonditööd, keelekümblusrühmad jätkavad tööd asenduspindadel.
Programmiga liitunud Tallinna Muhu lasteaias ei avata ka sel aastal ühtki keelekümblusrühma.

Varase keelekümbluse kooliprogrammis jätkavad keelekümblusklassid 14s koolis. Kevadel saavad põhikooli lõputunnistuse varase keelekümbluse programmi esimesed lõpetajad (nelja kooli viiest klassist).

Hiliskeelekümbluse programmis jätkavad keelekümblusklassid 17 koolis.
Narva Joala Kool liideti Narva 6. Kooliga. Narva 6. Kool on valmis jätkama hilises keelekümblusprogrammis.
Seoses reorganiseerimisega klassikaliseks gümnaasiumiks ei osale programmis enam Pärnu Hansagümnaasium.
Värskelt remonditud ruumides alustab programmiga liitunud koolidest Tallinna Karjamaa Gümnaasium.

Lisainfo: Maire Kebbinau, Keelekümbluskeskus

Suureformaadiliste pildiraamatute sari "Loeme koos"

Uue õppeaasta alguseks saavad kõik Eesti lasteaiad Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel trükitud suureformaadiliste pildiraamatute sarja "Loeme koos." Pildiraamatute komplekt on suunatud 5–7aastastele lastele. Raamatud annavad materjali sõnavara- ja kõnearendusharjutusteks; ainet ja näitlikkust teatud väljendite kordamiseks; impulsse sõnade ja tekstide reprodutseerimiseks, edasiarendamiseks; improviseerimislusti lasteaia õpetajatele eeskuju- ja kuulamistekstide esitamiseks.

Sarja kõik 14 raamatut on kaheksaleheküljelised. Raamatu igal leheküljel asub raamatu eesmärke kandev pilt. Seega sisaldab iga raamat kaheksat pilti (illustratsiooni). Raamatus sisalduvad pildid on lapsesõbralikud, värvilised ja detailirohked.

Raamatute formaat võimaldab raamatute ühist lugemist (sh piltide kirjeldamist) kuni 20liikmelise laste grupiga.

Lisainfo: Maire Kebbinau, Keelekümbluskeskus