Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides. Hetkeolukord ja vajadused

Publisher:
TNS Emor
Year:
2004
Released:
Tallinn
Keywords:
estonian language training, bilingual education, survey
File:
92_98.pdf1.65 MB
Description

Eestikeelse aineõppe olukorra ja sellega seotud vajaduste hindamiseks viis uuringufirma TNS Emor Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel vene õppekeelega üldhariduskoolide juhtide, aineõpetajate ja õpilaste seas ajavahemikul november-detsember 2004 läbi kaheosalise kompleks-uuringu.

Uuringu eesmärgiks oli:

  • Kaardistada eestikeelse aineõppe olukord vene õppekeelega üldhariduskoolides;
  • Selgitada välja peamiste huvirühmade, sh venekeelsete koolide juhtide, aineõpetajate ja õpilaste suhtumine eestikeelsesse aineõpetusse ja 2007. aastaks kavandatud venekeelse gümnaasiumi reformi;
  • Hinnata huvirühmade valmisolekut ja vene koolide võimalusi osalisele eestikeelsele aineõppele ülemineku osas;
  • Anda soovitusi edasiste tegevuskavade ja kommunikatsioonistrateegia väljatöötamiseks ja/või jätkamiseks, lähtudes huvirühmade hoiakutest, ootustest ja vajadustest.