<dt>Title: </dt><dd> ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpilase tööraamat</dd>
Title:
ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpilase tööraamat
Author:
Ülle Rannut, Mart Rannut, Hiie Asser, Maire Küppar
Publisher:
Haridus- ja Teadusministeerium
Year:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-57-657-8
Keywords:
teaching material Estonia estonian language training cultural diversity ethnic minorities newly arrived immigrants 

Õpilase tööraamat ASTU SISSE! on mõeldud uusimmigrantidele vanuses 11–16 eesti keele õppimiseks ning eesti koolis ja ühiskonnas vajalike toimetulekuoskuste omandamiseks. Raamat põhineb kommunikatiivsel ja ülesandepõhisel keeleõppemeetodil, toetudes Hollandi vastavas vanuses uusimmigrantide ettevalmistusprogrammi „ZEBRA“ eeskujule. Tekstide ja ülesannete valikul on arvestatud asjaolu, et erinevatest maadest pärit uusimmigrandid on eesti kultuurist erineva kultuurikäitumisega. Tähelepanu all on autentsed tekstid ja kõnekeele arendamine, kultuurierinevuste lõimimine ja väärtustamine, eesti koolis toimetulekuks vajalike verbaalsete ja mitteverbaalsete suhtlus- ja käitumisoskuste kujundamine.

Raamat on valminud Eesti-Hollandi koostööprojekti „Võõrtööliste laste hariduskorraldus Eestis“ raames. Raamatus on arvestatud Üleriigilise eesti keele ainenõukogu arvamusi.