<dt>Title: </dt><dd> Meediaõpetus üldhariduskoolis. Õpetaja käsiraamat = Медияобучение в общеобразовательных школах: Справочник для учителя</dd>
Title:
Meediaõpetus üldhariduskoolis. Õpetaja käsiraamat = Медияобучение в общеобразовательных школах: Справочник для учителя
Author:
Silvia Karro
Publisher:
Kesk-Eesti Arenduskeskus
Year:
2004
Released:
Paide-Tallinn
ISBN/ISSN:
9949-10-519-6
Keywords:
handbook media education teachers book general education 

Käsiraamat valmis AS Kesk-Eesti Arenduskeskuse korraldatud täienduskoolituskursuse „Meediaõpetus valikainena muukeelse kooli gümnaasiumiastmes“ loengutest ja praktikumidest. See on välja antud nii eestikeelsena kui eesti- ja venekeelsete paralleeltekstidena. Raamatu juurde kuulub audiokassett raadiožanri näidispaladega.
Raamat on mõeldud üldhariduskoolide meediaõpetajatele. Raamatu abiga loodetakse suurendada meedia- ja infovaldkonna professionaalide aru noorte seas; kasvatada uue, regulaarse meediatarbimise harjumusega ja infoühiskonnas orienteerumise oskusega noorte põlvkonda.
Raamatu koostamist toetas Haridusprogrammide Keskus, raamatu väljaandmist välisabiprojekt „Mitmekultuuriline Eesti“.

 

Справочник составлен из материалов лекций и практических занятий курса повышения квалификации «Масс-медиа как факультативный предмет в иноязычной гимназии», организованном АО Центром развития Центральной Эстонии. Он издан как на эстонском, так и параллельно на двух языках – эстонском и русском. К книге прилагается аудиокассета с показательными текстами радиожанра.
Книга предназначена для учителей масс-медиа в общеобразовательных школах. С помощью этого сборника надеются увеличить число профессионалов в области инфотехнологий и средств массовой информации среди молодежи; вырастить новое молодое поколение с навыками регулярного пользования средствами массовой информации и инфотехнологиями.
Составление сборника финансировал Центр образовательных программ, издание книги – проект «Многокультурная Эстония».