Taotlusvoor „Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus 2024“

Время конкурса: -

Toetuse andmise eesmärk on kaasata pereõpet korraldavaid partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisse selleks, et arendada eesti keelest erineva emakeele ja kultuurilise taustaga noorte eesti keele oskust, luua võimalused igapäevaste kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega, tõsta noorte ühiskondlikku aktiivsust uute ühiskondlike teadmiste kaudu Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse tegevustele, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse eesti keelest erineva emakeelega noortele eesti keele ja kultuuri õpet eesti peredes.

Oodatavad tulemused:

  • paranenud on pereõppes osaleva noore eesti keele oskus;
  • suurenenud on pereõppes osaleva noore eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
  • ellu on viidud eesti kultuuriruumi, sealhulgas maad, ajalugu, kultuuri ja keelt tutvustavad tegevused, milles osaleb eesti emakeele ning eesti keelest erineva emakeele ja erineva kultuuritaustaga noor;
  • loodud on võimalused pereõppes osalevale noorele kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõneleva samaealise noorega.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 15 000 eurot ja maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.03.2024 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 03.04.2019 määrus nr 11 "Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord", mis on leitav sellelt lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/105042019007 ning määruse seletuskiri

Taotlusvooru infotund toimub Teams keskkonnas 05.03.2024 kell 15.00 - 17.00.

Infotunnile palume eelnevalt registreeruda e-aadressil [email protected].

Link edastatakse osalejatele enne infotunni toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

 

Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetust said:

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

1

Mittetulundusühing Veeda Vaheaeg Võrumaal

projekt „Räägime eesti keeles“

50 000.00

2

Mittetulundusühing Etnoweb

projekt „Pereõpe kultuurikümblusega vähelõimunud lastele“

20 000.00

Lisainfo:

Jana Tondi
keeleõppe valdkonnajuht
   659 9069
   [email protected]

Raili Pihlamägi
koordinaator
   659 9066
   [email protected]