Заголовок:
Müüja erialane eesti keel. Sõnaloend
Автор:
Mare Kitsnik
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2009
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-438-68-6
Файл:
207_Myyja_erialane_eesti_keel_Sonaloend.pdf

Käesolev sõnaloend on koostatud, et aidata teid erialase eesti keele omandamisel.
Sõnaloend koosneb kolmest osast: eesti-vene tähestikuline sõnaloend, vene-eesti tähestikuline sõnaloend ja temaatiline sõnaloend. Eestikeelsete sõnade juures on antud ka põhivormid: käändsõnadel ainsuse nimetava, omastava ja osastava käände vorm ning mitmuse osastava käände vorm; pöördsõnadel ma-infinitiivi, da-infinitiivi, kindla kõneviisi oleviku ainsuse esimese pöörde vorm (kui seda vormi tegelikus keelekasutuses ei tarvitata, siis kolmanda pöörde vorm) ja tud-kesksõna vorm (kui seda saab moodustada).
Sõnaloendis ei ole esitatud sõna kõiki võimalikke tõlkeid, vaid lähtutud on müüja eriala vajadustest. Temaatilises sõnaloendis on iga sõna juures esitatud ka näitelause.