Заголовок:
Koka ja kelneri erialane eesti keel. Sõnaloend
Автор:
Mare Kitsnik
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2009
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-438-67-9
Файл:
209_Koka_ja_kelneri__erialane_eesti_keel_Sonaloend.pdf

Käesolev sõnaloend on koostatud, et aidata teid erialase eesti keele omandamisel.
Sõnaloend koosneb kolmest osast: eesti-vene tähestikuline sõnaloend, vene-eesti tähestikuline sõnaloend ja temaatiline sõnaloend. Eestikeelsete sõnade juures on antud ka põhivormid: käändsõnadel ainsuse nimetava, omastava ja osastava käände vorm ning mitmuse osastava käände vorm; pöördsõnadel ma-infinitiivi, da-infinitiivi, kindla kõneviisi oleviku ainsuse esimese pöörde vorm (kui seda vormi tegelikus keelekasutuses ei tarvitata, siis kolmanda pöörde vorm) ja tud-kesksõna vorm (kui seda saab moodustada).
Sõnaloendis ei ole esitatud sõna kõiki võimalikke tõlkeid, vaid lähtutud on koka ja kelneri eriala vajadustest. Temaatilises sõnaloendis on iga sõna juures esitatud ka näitelause