INTEGRATSIOONIKALENDER – MAI 2009

RUS: Интeгрaционный календарь – май 2009
ENG: Integration Calendar - May 2009

Sisukord
ÜLDINFO
 
Keelekümblusmetoodika koolitus „Aktiivõppemeetodite rakendamine aine- ja keeleõppes”
 
7.-8. mail toimub Jüri Gümnaasiumi ruumides Tallinna piirkonna põhikooli aineõpetajate keelekümblusmetoodika koolituse esimene sessioon.
Koolituse kogumaht on 80 tundi, millest 48 on auditoorset tööd. Koolituse töökeel on eesti keel. Koolitust korraldab Integratsiooni Sihtasutuse mitmekultuurilise hariduse üksus.
 
Lisateave: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9847, e-post [email protected]
 
 
Õppereis Helsingisse
 
8. mail toimub õppereis Helsingi keelekümbluskoolidesse keelekümblusprogrammiga koostööd planeerivate koolide esindajatele ja keelekümblusõpetaja tööst huvitatud tulevastele õpetajatele. Eesmärk on tutvuda teises keeles õpetamise kogemustega kümbluskoolidega. Toimuvad kohtumised õpilaste, õpetajate ja haridusametnikega.
 
Lisateave: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9847, e-post [email protected]
 
 
Vaasa õppereis
 
10.-13. mail  toimub Integratsiooni Sihtasutuse mitmekultuurilise hariduse üksuse ja Vaasa Ülikooli koostöös lasteaedade keelekümblusõpetajatele õppesõit Soome, Vaasa. Visiidi käigus külastatakse Vaasa Ülikooli ning Vaasa Keelekümbluskeskust ja keelekümbluslasteaedu.
 
Lisateave: Svetlana Belova, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9848, e-post [email protected]
 
 
Tulevikulinna Mäng
 
27.-28. mail toimub Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel Tulevikulinna mäng Keila linnas. Tegemist on Briti Nõukogu poolt välja arendatud meetodiga kohalike elanike kaasamiseks kogukonna arendustöösse.
Erineva emakeelega noored asuvad koos linnaametnikega looma võimalikke lahendusi ühiskonna olulistele küsimustele. Tulevikulinna mäng toimub Briti Nõukogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Integratsiooni Sihtasutuse koostöös.
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, e-post [email protected]
 
 
Tasuta EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse kursused
 
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostööd BDA Consulting OÜ-ga, kes asub korraldama EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuseid määratlemata kodakondsusega isikutele ning kolmandate riikide kodanikele. Tasuta kursuseid pakutakse 2010. aasta lõpuni 2000 inimesele.
 
Esimeseks tegevuseks on õpetajate koolitamine, mis toimub mais. Koolitustega sh kursuslaste registreerimisega alustatakse mais – juunis. Täpsem informatsioon kursuste kohta ilmub peagi Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel.
 
Tegevust rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ning Riigikantselei vahenditest.
 
Lisateave: Tea Tammistu, Kodanikuhariduse üksus, tel 659 9062, e-post [email protected]
 
 
Parimad praktikad Hollandis
 
Ernst & Young Baltic AS, riigihanke „Integratsioonipoliitika indikaatorite täiendamine“ tegevuste elluviija, korraldab Eesti lõimumiskava 2008-2013 elluviimise eest vastutavatele ametnikele 18.05. - 21.05.2009 õppereisi Hollandi Kuningriiki.
 
Õppereisi eesmärk on saada kogemusi Euroopa Liidu liikmesriikide parimatest praktikatest integratsioonipoliitika indikaatorite väljatöötamise ja rakendamise osas.
Kavas on külastada Integratsiooniministeeriumi; Elamuehituse-, Planeerimise- ja Keskkonnaministeeriumi; Haridus-, Teadus- ja Kultuuriministeeriumi ning Sotsiaal- ja Tööhõiveministeeriumi.
 
Riigihanke tegevusi finantseeritakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ning Riigikantselei vahenditest.
 
Vt pressiteadet
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9034, e-post [email protected]
 
 
Selgus noorsootöötajate tööpraktika korraldamise hanke võitja
 
14. aprillil oli riigihanke “Noorsootöötajate tööpraktikate korraldamine mitmekultuurilises keskkonnas” tähtaeg. Hanke võitjaks tuli Tartu Ülikooli Narva Kolledź.
 
Hanke tegevuste eesmärk on suurendada noorsootöötajate pädevust kultuuridevahelise õppe meetoditest, töötamaks noortega mitmekultuurilises ehk erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestega töökeskkonnas, hõlbustades noorte (sh kolmandate riikide kodakondsusega noorte) integreerumist ühiskonda, suurendades noorte kultuuridevahelisi kontakte ja teineteise usaldust.
 
Hanke tegevustena võimaldatakse 18-le noorsootöötajale tööpraktikad mitmekultuurilises keskkonnas. Hanget rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) ja Rahvastikuministri büroo poolt.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]
 
 
Selgus hanke „Eesti ja vene keele täienduskursused noorsootöötajatele“ võitja
 
23. aprillil oli lihtmenetlusega avatud hanke „Eesti ja vene keele täienduskursused noorsootöötajatele“ tähtaeg. Hanke võitjaks tuli samuti Tartu Ülikooli Narva Kolledź.
 
Hanke eesmärk on pakkuda 20 noorsootöötajale, kelle emakeel ei ole eesti keel, võimalust täiendada oma tööks vajalikku noorsootööalast eesti keele oskust.
 
Ühtlasi on võimalus 20 vene keelt mitte emakeelena kõneleval noorsootöötajal täiendada oma vene keele oskust noorte esmaseks juhendamiseks nende emakeeles (eeskätt vene keeles) tagamaks noortele noorsootöös osalemiseks võrdsed võimalused.
Täiendkursused mahuga 60 akadeemilist tundi on plaanis korraldada Harjumaal, Ida-Virumaal ja Tartumaal.
 
Tegevusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]
 
 
MAIKUISED HANKED JA KONKURSID
 
Lihtmenetlusega hange „Mentorite koolitamine”
 
Hanke eesmärk on korraldada täienduskoolitus mentorite koolitamiseks, kes oleksid koolituse tulemusena suutelised tugiisikuna (mentorina) toetama vene õppekeelega kooli gümnaasiumiastme aineõpetaja individuaalset keeleõpet.
 
Täienduskoolitusel osaleb kuni 40 mentorit, kes on juba omandanud mentorluseks vajaminevad baasoskused. Mentorite täienduskoolitus toimub ajavahemikul mai - juuli 2009.
 
Hankekonkurss viiakse läbi programmi „Keeleõppe arendamine 20072010“ raames (Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava “Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meede „Keeleõppe arendamine”).
 
Hankekonkurss on avatud kuni 6. maini.
 
Vt pressiteadet.
 
Lisateave: Natalia Reppo, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9855, e-post [email protected]
 
 
Avatud on projektikonkurss „Eesti keelest erineva emakeelega lapse eesti keele omandamise toetamine koolieelses lasteasutuses“
 
21. maini on avatud projektikonkursile on oodatud projektid, mille tulemusel luuakse eesti keelest erineva emakeelega lastele võrdseid võimalusi alushariduse omandamisel. Projektitegevuste sihtrühm on eesti keelest erineva emakeelega lapsed (va uusimmigrant lapsed) eesti- ja venekeelsetes lasteasutustes, nende lastega töötavad eesti keele kui teise keele, liikumis-, muusika- ja rühmaõpetajad ja laste vanemad.
 
Projektikonkursi raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa eesti keelest erineva emakeelega laste kohanemisele eestikeelses õpi- ja kasvukeskkonnas; soodustavad lasteaedade eesti keele kui teise keele, muusika-, liikumis- ja rühmaõpetajate omavahelist koostööd ning praktiliste kogemuste jagamist; aitavad kaasa koostöö- ja sõprussidemete loomisele lasteaia ja erinevate haridusasutuste (teised lasteaiad, piirkonna koolid, huvikoolid jms) vahel, toetavad õpetaja professionaalset arengut täienduskoolituste abil.
 
Lisateave: Marje Sarapuu, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9852, e-post [email protected]
 
 
 
LÄHIAJAL TULEMAS – HANKED JA KONKURSID
Jälgige värske info saamiseks veebilehte www.meis.ee
 
Projektikonkurss: kultuuritegevused ühise teabevälja edendamiseks
 
Mais kuulutatakse välja projektikonkurss, mille raames toetatakse teatrite koostööprojekte, ilu- ja näitekirjanduse tõlkimist ning kultuurivaldkonna kommunikatsioonitegevusi.  
 
Konkursi eesmärk on Eesti kirjanduse ja eesti näitekirjanike loomingu (tõlked ja lavastused) vahendamine võõrkeeltesse, eelkõige vene keelde. Samuti edendatakse konkursi raames eesti ja teistes keeltes töötavate teatrite koostööprojekte ning toetatakse kultuuridevahelise kommunikatsiooni edendamiset Euroopa Liidu (sh Eesti) kodanike ja Euroopa kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega isikute) osavõtul.
  
Projektikonkursi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Rahvastikuministri büroo poolt.
 
Lisateave: Iris Järv, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator tel 659 9029, e-post: [email protected]