Integratsioonikalender jaanuar - 2009

2009. aastast saab hakata taotlema eesti keele õppe kulude hüvitamist
Jaanuarist 2009 rakendub Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” uus tegevus “Eesti keele õppe kulude hüvitamine”.  Selle raames on kõigil isikutel, kes ei taotle kodakondsust või kes ei ole keeleeksamile suunatud Keeleinspektsiooni poolt, võimalus taotleda keeleõppe kulude hüvitamist.
Hüvitise taotlemiseks peab isik olema läbinud keelekoolituse koolitusluba omavas asutuses ning sooritanud eesti keele tasemeeksami Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi tasemel A2, B1, B2 või C1. Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks makstakse isikule tagasi kuni 6000 krooni ulatuses üks kord iga tasemeeksami positiivse sooritamise kohta.
Hüvitise taotlemiseks peab isik esitama vormikohase avalduse ning õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele, kes kontrollib dokumentide õigsust. Seejärel saadetakse avaldus koos kuludokumentidega Integratsiooni Sihtasutusse, kus toimub kulude väljamaksmine isiku pangakontole.
Lähemat informatsiooni hüvitise maksmise tingimuste kohta saab peatselt lugeda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt www.meis.ee ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse veebilehelt www.ekk.edu.ee.
 
Lisainfo: Merlin Mägi, Elukestva õppe üksus
 
Töötatakse välja erialakeele õppekomplektid kutseõppeasutustele
Integratsiooni Sihtasutus on sõlminud OÜga Pro Lab Grupp teenuslepingu erialakeele õppekomplektide väljaandmiseks kutseõppeasutustele.
Lepingu eesmärgiks on elektriku ja pagar-kondiitri erialase eesti keele õppekomplektide väljatöötamine kutseõppeasutuste muukeelsetele õppuritele. Õppekomplektid arendavad erialast suhtlusoskust ning aitavad tõsta kutseõppeasutuste muu emakeelega lõpetajate suutlikkust sooritada kutseeksam eesti keeles ja asuda tööle eestikeelses töökeskkonnas.
Projekti raames koostatakse iga õppematerjali puhul video-osa (õppevideod erialase suhtlemise õppeks), elektroonne (interaktiivne õpik-harjutustik) ja paberkandjal osa (õpik-harjutustik) ning elektroonne õpetajajuhend.
Õppekomplektid valmivad detsembriks 2010 ja on mõeldud kasutamiseks eesti keele kui teise keele ja/või eesti erialakeele tunnis elektriku ja pagar-kondiitri erialadel.
 
Lisainfo: Reet Kallo, Elukestva õppe üksus
 
Algamas on koolitused kutseõppeasutuste pedagoogidele
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostööd osaühinguga BDA Consulting, et koostada kutseõppeasutuste pedagoogidele täienduskoolituskava 4 AP mahus, töötada välja õppematerjalid ning viia läbi üle-eestilised koolitused.  Täienduskoolituste eesmärk on anda teadmisi eriala ja keeleõppe ühendamise võimalustest, e-õppest, keeleoskuse arendamisest ning valmistada pedagoogid ette stažeerimiseks tavapärasega võrreldes teise õppekeelega kutseõppeasutuses.
Koolitused on mõeldud nii kutse- kui ka üldainete õpetajatele ning algavad kavakohaselt 2009. aasta veebruaris.
 
Lisainfo: Kristina Johannes, Elukestva õppe üksus
 
 
Algab teises keeles õpetavate õpetajate kolmesessiooniline koolitus
20. jaanuaril Tallinnas toimuval teabepäeval antakse ülevaade lõimitud aine- ja keeleõppe tunnustest, tutvustatakse  eesti keeles õppimise häid tavasid keelekümblusprogrammi näitel ning räägitakse õpetajate professionaalset arengut toetava nõustamise põhimõtetest. Teabepäev juhatab sisse teises keeles õpetavate õpetajate kolmesessioonilise koolituse.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, Mitmekultuurilise hariduse üksus
 
Valmimas on eesti keele õppekomplekt lasteaedadele
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kohaselt tuleb tagada eesti keele õpe alates kolmandast eluaastast  lastele, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Integratsiooni Sihtasutuse korraldamisel on valmimas eesti keele õppekomplekt, mis toetab muukeelseid koolieelseid lasteasutusi eesti keele õppe korraldamisel 3–7aastastele lastele. Eesti keele õppekomplekt koosneb 4 CDle salvestatud eestikeelsetest lastelauludest, neid illustreerivast pildiseeriast ning juhendmaterjalist õpetajale. Õppematerjali väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
Eesti keele õppematerjal jõuab muukeelsetesse lasteaedadesse 2009. aasta sügisel.
Lisainfo: Ave Härsing, Mitmekultuurilise hariduse üksus

Jätkub keelekümblusprogrammi areng
15.–16. jaanuaril on Tallinnas koos õpetajate nõustajad. Koos arutatakse läbi keelekümblusprogrammi  nõustamiskontseptsioonist tulenevad ülesanded ja kavandatakse 2009. aasta tegevusi. Jätkatakse ka 2008. a suvel alustatud  DISC-koolitust. Koolitajad on Avatud Meele Instituut ja Inscape.

Lisainfo: Made Pandis, Mitmekultuurilise hariduse üksus
 
6. jaanuaril korraldab Mitmekultuurilise hariduse üksus koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga keelekümbluse kogemustepäeva. Ettekanded sidusrühmade esindajailt, tööpajad õpilaste toetamisest, tulemuslikkuse parandamisest ja koostööst.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, Mitmekultuurilise hariduse üksus
 
9.–10. jaanuaril Tallinnas toimuval varase keelekümbluse lastaiaprogrammi koolitajate seminaril tehakse kokkuvõte 2008. aasta tegevustest, arutakse 2009. aasta koolitusvajadusi ning planeeritakse lasteaedade õpetajaid toetavad tegevused. Seminaril osaleb 12 koolitajat Tallinnast, Jõhvist, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt ja Narvast. 
 
Lisainfo: Svetlana Belova, Mitmekultuurilise hariduse üksus
 
Algavad kursused noorsootöötajatele tööks mitmekultuurilises keskkonnas
Koolituste eesmärgiks on suurendada praeguste ja tulevastele noorsootöötajate pädevust kultuuridevahelise õppe meetoditest, kuidas töötada noortega mitmekultuurilises (erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestega) töökeskkonnas ning hõlbustada noorte, sh kolmandate riikide kodakondsusega ja kodakondsuseta noorte integreerumist Euroopa ühiskondadesse, sh Eesti ühiskonda. Sihtrühma moodustavad 40 noorsootöötajat ja  40 noorsootöötudengit. Täienduskoolituste raames on kavandatud 40 tunni mahus koolitust ja õppereis Euroopa riiki.
Koolituse viib läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.
Koolitust rahastab Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Riigikantselei.
 
Lisainfo: Silver Pramann, Kultuuri ja noorsootöö üksus
 
Tulevikulinna Mäng Lasnamäel
16.–17. jaanuaril toimub Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel  Tallinnas Lasnamäe linnaosas Tulevikulinna Mäng, mis on Briti Nõukogu väljaarendatud meetod kohalike elanike kaasamiseks kogukonna arendustöösse. Erineva emakeelega noored asuvad koos linnaametnikega leidma võimalikke lahendusi ühiskonna olulistele küsimustele.
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, Kultuuri ja noorsootöö üksus
 
 
KONKURSID
 
Lihtmenetlusega avatud hange ”Erialase eesti keele koolituste ning eestikeelses töökeskkonnas praktika toetamise korraldamine”
Hanke eesmärgiks on müüja, juuksuri ja kosmeetiku ning koka ja kelneri erialade õppurite ning vastavatel erialadel töötavate täiskasvanute ettevalmistamine eestikeelseks I taseme kutseeksamiks. Selleks korraldatakse erialased eesti keele koolitused mahus 120 akadeemilist tundi ning toetatakse õppurite praktikat eestikeelses töökeskkonnas.
Koolitused viiakse läbi Tallinnas, Jõhvis ja Narvas ajavahemikus 2009. a september kuni 2010. a november.
Hankekonkurss korraldatakse programmi ”Keeleõppe arendamine 2007–2010” raames (Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava “Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meede „Keeleõppe arendamine”).
 
Hankekonkurss on avatud kuni 2. veebruarini 2009.
 
Lisainfo: Merlin Mägi, Elukestva õppe üksus
 
 
Lihtmenetlusega avatud hange „Kohanemisprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine kolmandate riikide täiskasvanud kodanikele“
Hanke eesmärgiks on kohanemisprogrammi koostamine kolmandate riikide kodanike paremaks lõimumiseks Eesti ühiskonnas ning selle piloteerimine. Hange viiakse läbi Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ alusel asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahalisel toel.
Kolmandate riikide kodanike lõimumisele suunatud tegevused on seniajani olnud üleriigiliselt koordineerimata ning projektikesksed. Kohanemisprogrammi raames töötatakse järgmiste aastate jooksul välja ja rakendatakse meetmed, mis soodustavad kolmandate riikide kodanike tulemuslikku lõimumist.
 
Hankekonkurss kohanemisprogrammi loomiseks on avatud kuni 26. jaanuarini 2009.
 
Lisainfo: Riina Ring, Elukestva õppe üksus

Uued ettepanekute esitamise voorud täiendava eesti keele õppe korraldamiseks kutseõppeasutustes
Programmi “Eesti keelest erineva emakeelega kutseõppurite eesti keele täiendava õppe korraldamine“ raames oodatakse kutsekoolide ettepanekuid  oma õppuritele täiendava eesti keele õppe korraldamise kohta. Eesmärk on, et võimalikult paljud kutseõppeasutused saaksid erineval viisil arendada eesti keele õpet, lähtudes just oma õppurite vajadustest ja võimalustest. Õppetöö vormid ja maksumus ei ole ette antud. Mõni kool võib soovida ettevalmistuskursusi, mõni suvekooli, mõni täiendada praktikaprogrammi või ühildada eriala- ja keeleõpet. Kõik ettepanekud on teretulnud.

Ettepanekute esitamise täiendavad tähtajad on 2. veebruar ja 31. märts 2009.
 
Kool võib esitada ka mitu ettepanekut. Oluline on teada, et eelarves märgitud summat ei kanta üle kooli arvele, vaid Integratsiooni Sihtasutus tellib vajalikud teenused ise.
 
Koostööettepanekud tuleb kindlasti esitada etteantud vormil ning edastada need Integratsiooni Sihtasutusse elektronposti teel märgitud aja jooksul. Ettepanekuvormi ja programmi tegevuse kirjelduse leiate www.kutsekeel.ee
 
Lisainfo: Edydt Johanson, Elukestva õppe üksus
 
 
Eesti keele laagrite projektikonkurss
Avatud on projektikonkurss 2009. aasta keelelaagrite korraldamiseks. See on kaheosalise konkursi esimene osa, mida rahastab Riigikantselei. Teine osa kuulutatakse välja kevadel 2009. Lisaks kuulutatakse kevadel välja projektikonkurss pereõppe korraldamiseks. Konkursist on oodatud osa võtma noortelaagrite vahetusi ja projektlaagreid korraldavad organisatsioonid. Esimesest voorust toetust saanud organisatsioonid teises taotlusvoorus (kevad 2009) osaleda ei saa. Seega oodatakse projektikonkursile programmilise iseloomuga projekte, mille käigus võib laagritegevusi läbi viia terve aasta vältel.
Konkursijuhend on kättesaadav Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt www.meis.ee
 
Projektide esitamise tähtaeg on 28. jaanuar  2009.
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, Kultuuri ja noorsootöö üksus
 
 
Projektikonkurss „Noorte kultuuridevahelised koostöötegevused“
Projektikonkursi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi ja kogukondadevahelisi kontakte Eesti ja Euroopa Liidu ning kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega noorte omavahelisele koostööle suunatud noorsootöö tegevuste kaudu. Oodatud on suuremahulisemad ja pikemaajalised projektid, mis on suunatud  Eesti ja erineva emakeele ning kultuuritaustaga, sh kolmandate riikide kodakondsusega noorte koostegutsemisele ja ühistegevustele noortele olulistel teemadel ja valdkondades; noorte kaasamisele noorsootöösse;  integreerumisprobleemide käsitlemisele noorte hulgas; kontaktide ja suhtluse võimaldamisele noorte vahel tolerantsuse, sallivuse ja võrdsetest võimalustest teadlikkuse  suurendamiseks.
Taotleda saavad mittetulundusühingud, noorteühingud, noortekeskused, noorsootööasutused ja kohalikud omavalitsused.
Konkursijuhend on kättesaadav Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt www.meis.ee/
Projektide esitamise tähtaeg on 09. veebruar  2009.
 
Lisainfo: Silver Pramann, Kultuuri ja noorsootöö üksus