EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu kokkuvõte

Publisher:
TNS Emor
Год:
2005
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
EL Phare, hinnang, riiklik integratsiooniprogramm
Файл:
140_148.pdf91.21 KB
Description

Vahehinnangu eesmärgiks oli hinnata EL Phare programmi raames 2003-2006. a elluviidavate projektide ja tegevuste teostust, saavutatud tulemusi ning programmi lühi- ja pikaajalisi mõjusid. Vahehinnang kajastab projekti tegevuste olukorda ja saavutatud tulemusi seisuga 31. august 2005. a. Vahehinnangu koostas TNS Emor.