Заголовок:
EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu kokkuvõte
Publisher:
TNS Emor
Год:
2005
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
ЭС Пхаре оценка государственная программа интеграции 
Файл:
140_148.pdf

Vahehinnangu eesmärgiks oli hinnata EL Phare programmi raames 2003-2006. a elluviidavate projektide ja tegevuste teostust, saavutatud tulemusi ning programmi lühi- ja pikaajalisi mõjusid. Vahehinnang kajastab projekti tegevuste olukorda ja saavutatud tulemusi seisuga 31. august 2005. a. Vahehinnangu koostas TNS Emor.