MTÜ Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus

MTÜ Eesti Vanausuliste Kultuurikeskuse alla kuulub viis kultuuriühingut, kelle tegevuse eesmärk on vanausuliste kultuurielu arendamine ja kultuuritraditsioonide säilitamine ning edasikandmine, hoidmaks oma esivanemate vaimu- ja kultuuripärandit, rahvuslikke ja paikkondlikke pärimuskultuuri traditsioone.

Vanausuliste kultuur on tihedalt seotud pere ja kogukonna usuväärtustega, sestap teeb katusorganisatsioon Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus MTÜ koostööd ka Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu liikmetega, aidates korraldada koostööd teiste ühingutega Eestis ja naaberriikides ning teadurite ja spetsialistidega, kes huvituvad teadus- ja uurimustööst vanausulistele olulistel teemadel.